Маркетингово проучване – дефиниция

Маркетинговото проучване представлява „система от методологични инструменти за събиране, обработка и интерпретация на маркетингови данни, имаща за задача да подпомага изработването на управленски решения за разрешаване на възникнали маркетингови проблеми и откриване на нови перспективи”‘. В определението ясно могат да се различат няколко момента:
Първо, маркетинговото проучване трябва да се разглежда като система, т.е. неговите елементи (методи, подходи, техники) са обвързани и влияещи си едни на други, между тях съществуват логическа и хронологична последователност.
Второ, маркетинговото проучване има една-единствена прагматична цел – да подпомогне процеса на приемане на адекватни маркетингови решения.
Трето, необходимостта от маркетинговото проучване произтича от „специфичната маркетингова ситуация, пред която се изправя фирмата” . Трябва да подчертаем, че подобна необходимост възниква не само и не толкова от неблагоприятно развитие и възникнал маркетингов проблем (заплаха) във фирмата, но и когато пред нея се откриват нови, привлекателни възможности.
Трудно могат да се изброят всички ситуации, в които се налага осъществяването на маркетингови проучвания. Най-често те се използват при следните случаи: за определяне характеристиките на пазара, на който оперира фирмата или към който проявява интерес; за определяне на пазарния потенциал; за изясняване и анализ на пазарния дял на фирмата и нейните конкуренти; за анализ на продажбите; за определяне на тенденциите в развитието на бизнеса; за разработване на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни прогнози; за изучаване на позиционирането на фирмените и конкурентните продукти на пазара; за анализиране на ценовите равнища; за тестване на съществуващите и новите продукти и т.н.