Маркетингово проучване – цели

Целите на маркетинговото проучване могат да бъдат групирани според своя
характер по следния начин:
– Проучвателни (разузнавателни)  насочени са към събиране на предварителна информация, предназначена за поточното определяне на проблема и проверка на хипотезата.
– Описателни (дескриптивни)  описание на едни или други аспекти на реалната маркетингова ситуация.
– Каузални  насочени към обосноваване на хипотезата и определяне на характера на проявените причинно следствени връзки, тяхното квалифициране.
Най-често целите на маркетинговите проучвания се формулират в следните области:
– Описание на маркетингови явления.
– Обяснения на маркетингови явления.
– Прогнозиране на маркетингови тенденции.
– Предписване на маркетингови действия.
– Оценяване на резултатите от минали маркетингови действия.
Обикновено на този етап се прави калкулация на средствата, необходими за осъществяване на маркетингово проучване, т.е. се разработва неговият бюджет.
Планът на маркетинговото проучване трябва да даде отговор на въпросите, свързани с източниците на информация, подходите и техниките за осъществяваме на изследването, модела на извадката, методите за контакт.
Според източниците, от които постъпва маркетинговата информация, тя може да бъде разделена на първична и вторична.
Вторичната информация включва данни, които са събрани и обработени предварително за цели, различни от целта на конкретното маркетингово проучване. Източниците на вторична информация се делят на вътрешни (бюджети, баланси, сметки, справки) и външни. Сред най-често използваните външни източници на вторична информация различаваме:
– публикации на национални и международни официални организации;
– публикации на държавни и правителствени органи, министерства, областни и общински органи и организации;
– публикации на търговско промишлени палати и организации;
– сборници със статистическа информация;
– отчети и издания на фирми от отрасъла и браншови организации;
– книги, съобщения в списания и вестници;
– публикации на академични, научноизследователски, проектантски институти, симпозиуми, конгреси, конференции;