Маркетингова информационна система – компоненти

Както вече посочихме, маркетингова информационна система представлява единство от взаимосвързани и взаимодействащи си компоненти (подсистеми): система за вътрешна отчетност, система за маркетингови проучвания, система за събиране на текуща маркетингова информация от външната среда, система за анализ на маркетинговата информация. Доброто разбиране на същността и особеностите на всяка подсистема поотделно ще ни помогне да разберем особеностите … Цялата публикация „Маркетингова информационна система – компоненти“

Система за маркетингово разузнаване

Тази подсистема осигурява на маркетинговите мениджъри информация за протичащите в момента събития и може да се дефинира като „комплекс от процедури и източници, използвани от ръководните мениджъри за получаване на ежедневна информация относно свързаните с бизнеса промени в маркетинговото обкръжение”‘. По същество става дума за конфиденциална и полуконфиденциална информация. Маркетинговото разузнаване се осъществява със силите … Цялата публикация „Система за маркетингово разузнаване“

Маркетингово проучване – дефиниция

Маркетинговото проучване представлява „система от методологични инструменти за събиране, обработка и интерпретация на маркетингови данни, имаща за задача да подпомага изработването на управленски решения за разрешаване на възникнали маркетингови проблеми и откриване на нови перспективи”‘. В определението ясно могат да се различат няколко момента: Първо, маркетинговото проучване трябва да се разглежда като система, т.е. неговите … Цялата публикация „Маркетингово проучване – дефиниция“

Маркетингово проучване – процес

Осъществяването на маркетингово проучване изисква професионални знания, умения и опит, средства, независимо че мащабни маркетингови проучвания са по силите само на специализирани в тази област организации, маркетинговите мениджъри в отделните фирми трябва да познават спецификата на тази дейност, за да могат да оказват необходимото съдействие, да следят и контролират процеса на всеки от етапите му. … Цялата публикация „Маркетингово проучване – процес“

Маркетингово проучване – цели

Целите на маркетинговото проучване могат да бъдат групирани според своя характер по следния начин: – Проучвателни (разузнавателни)  насочени са към събиране на предварителна информация, предназначена за поточното определяне на проблема и проверка на хипотезата. – Описателни (дескриптивни)  описание на едни или други аспекти на реалната маркетингова ситуация. – Каузални  насочени към обосноваване на хипотезата и … Цялата публикация „Маркетингово проучване – цели“

Маркетингово проучване – цели част ІІІ

Първичната информация се получава в резултат от специално проведени за решаването на конкретни маркетингови проблеми проучвания (наблюдение, експеримент, допитване, качествени методи). Тя най-често се събира под формата на факти, мнения и становища, мотиви, фактите описват различни аспекти от състоянието на изучавания обект – демографските, социоикономическите и психологическите характеристики на целевите потребители например. Мненията и становищата … Цялата публикация „Маркетингово проучване – цели част ІІІ“

Пазарна среда и конкуренция – анализ

Основа на това „конкурентно” мислене е трикомпонентният модел, известен като „стратегически триъгълник”. Наличието на връзки между конкуренцията, обслужването на потребителите и собствените интереси на фирмата се признават от много специалисти (вкл. Ад. Смит). Взаимодействието между участниците в стратегическия триъгълник се определя от четири главни принципа: 1. Принцип на просъществуване. За да запази печелившата си позиция … Цялата публикация „Пазарна среда и конкуренция – анализ“