Маркетингово проучване – цели част ІІІ

Първичната информация се получава в резултат от специално проведени за решаването на конкретни маркетингови проблеми проучвания (наблюдение, експеримент, допитване, качествени методи). Тя най-често се събира под формата на факти, мнения и становища, мотиви, фактите описват различни аспекти от състоянието на изучавания обект – демографските, социоикономическите и психологическите характеристики на целевите потребители например. Мненията и становищата … Цялата публикация „Маркетингово проучване – цели част ІІІ“

Пазарна среда и конкуренция – анализ

Основа на това „конкурентно” мислене е трикомпонентният модел, известен като „стратегически триъгълник”. Наличието на връзки между конкуренцията, обслужването на потребителите и собствените интереси на фирмата се признават от много специалисти (вкл. Ад. Смит). Взаимодействието между участниците в стратегическия триъгълник се определя от четири главни принципа: 1. Принцип на просъществуване. За да запази печелившата си позиция … Цялата публикация „Пазарна среда и конкуренция – анализ“

Конкуренция

“Неспособността да се предвиди реакцията на конкуренцията е основна причина за неуспехите в маркетинга.” Ал. Рийс, Дж. Траут В икономическата теория са известни две основни концепции за конкуренцията. Първата от тях е поведенската концепция. Според нея различните продавачи се стремят да установят контрол над пазара независимо от поведението на останалите пазарни субекти. Корени на поведенската … Цялата публикация „Конкуренция“

Анализ на пазарната среда и конкуренцията

Трикомпонентен модел за анализ на пазарната среда и ориентация на фирмата Традиционно в центъра на внимание на маркетинга е потребителят. Увеличението на интензивността на конкуренцията и развитието на теоретичните знания в тази област (обяви М. Портър – 1980 г.) довеждат до нарастване на интереса към конкурентите. Съвременните тенденции в развитието на отношенията в Европейския съюз, … Цялата публикация „Анализ на пазарната среда и конкуренцията“