Маркетингова информационна система – компоненти

Както вече посочихме, маркетингова информационна система представлява единство от взаимосвързани и взаимодействащи си компоненти (подсистеми): система за вътрешна отчетност, система за маркетингови проучвания, система за събиране на текуща маркетингова информация от външната среда, система за анализ на маркетинговата информация. Доброто разбиране на същността и особеностите на всяка подсистема поотделно ще ни помогне да разберем особеностите … Цялата публикация „Маркетингова информационна система – компоненти“

Маркетингово проучване – цели

Целите на маркетинговото проучване могат да бъдат групирани според своя характер по следния начин: – Проучвателни (разузнавателни)  насочени са към събиране на предварителна информация, предназначена за поточното определяне на проблема и проверка на хипотезата. – Описателни (дескриптивни)  описание на едни или други аспекти на реалната маркетингова ситуация. – Каузални  насочени към обосноваване на хипотезата и … Цялата публикация „Маркетингово проучване – цели“

Маркетингово проучване – цели част ІІ

Тази информация е необходима за анализа на макроикономическите процеси и тенденции, на конюнктурата на релативните пазари, на технологичните новости, на мерките по държавното и местното регулиране, на националните особености при навлизане на чуждестранен пазар. Някои от достойнствата на вторичната информация са: – придобиването й е по-евтино в сравнение с първичната информация; – има възможност за … Цялата публикация „Маркетингово проучване – цели част ІІ“

Маркетингово проучване – цели част ІІІ

Първичната информация се получава в резултат от специално проведени за решаването на конкретни маркетингови проблеми проучвания (наблюдение, експеримент, допитване, качествени методи). Тя най-често се събира под формата на факти, мнения и становища, мотиви, фактите описват различни аспекти от състоянието на изучавания обект – демографските, социоикономическите и психологическите характеристики на целевите потребители например. Мненията и становищата … Цялата публикация „Маркетингово проучване – цели част ІІІ“